Scenariusz lekcji matematyki dla klasy III

(Scenariusz zgodny z podstawą programową Nowej Ery (KW 4014-55/01))

 

Klasa: grupa osób z klasy IIIe 

Czas trwania: 45 minut

Cel ogólny lekcji: Utrwalenie wiadomości i umiejętności z działu prawdopodobieństwo.

Cele operacyjne:

Uczeń potrafi:

-         potrafi wyznaczyć zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych;

-         umiejętnie wyznacza zbiór elementów sprzyjających konkretnemu zdarzeniu, a tym samym potrafi określić liczbę tych zdarzeń;

-         potrafi obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia elementarnego;

 -    efektywne współdziałać  w grupie

Metody dydaktyczne:

            -     wykład

-         rozwiązywanie zadań,

Forma pracy:

-         praca grupach

-         konkurs klasowy

Środki dydaktyczne:

              -  projektor, laptop

  -  zestaw krótkich pytań wyświetlonych na rzutniku,

  -  karty pracy

 

Przebieg  zajęć:

1.      Część wstępna

·       Zapoznanie uczniów z celami.

2.      Część właściwa. Właściwa część ma formę rywalizacji między grupami. 

 

Na początku lekcji uczniowie przypominają podstawowe zagadnienia związane z rachunkiem prawdopodobieństwa. Wyjaśniają pojęcie: rachunku prawdopodobieństwa, doświadczenia losowego, przestrzeni zdarzeń elementarnych.

 

Następnie:

·        Lektor przypomina uczniom sposób określania przestrzeni zdarzeń elementarnych.(2)

Zadanie 1. Podaj przestrzeń zdarzeń elementach dla podanych zdarzeń losowych. Na tablicy

  1. Podaj przestrzeń zdarzeń dla podanych doświadczeń losowych
  2. rzut kostką czworościenną z liczbami 1, 2, 3, 4 i monetą
  3. rzut kostką, na której ściankach są trzy jedynki i trzy dwójki

 

Zadanie 2. Ile elementów ma przestrzeń zdarzeń elementarnych podanych doświadczeń losowych? (2.2) (laptop)

 

 

 

 

 

 

 

·        Uczniowie wyjaśniają  pojęcie zdarzenia sprzyjającego. Lektor przypomina sposób określania zdarzeń sprzyjających.

Zadanie 3. Określ zdarzenia sprzyjające:

Doświadczenie polega na dwukrotnym rzucie monetą. Wybierz ze zbioru zdarzenie sprzyjające zdarzeniu: A – wyrzucono dokładnie dwa orły

 B – wyrzucono co najmniej dwa orły,

Doświadczenie polega na rzycie kostką sześcienną. Wybierz ze zbioru zdarzenie sprzyjające zdarzeniu:

C- wyrzucono liczbę parzystą

D- wyrzucono liczbę podzielną przez 3

 

Na tablicy zostawić  przestrzeń zdarzeń dla  rzutu monetą i kostką ……………….    (3)

tablica

 

 

 

Zadanie  4. Dopasuj ułamki i wydarzenia (laptop 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 5.  Sięgasz do woreczka po kulę.  Jakie są szanse wyciągnięcia zielonej kuli  w każdym z przypadków? (laptop 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 6. Doświadczenie polega na rzucie kostką do gry. Połącz w pary zdarzenia z prawdopodobieństwem zajścia danego zdarzenia: (laptop 7.1)

 

 

 

 

 

Zadanie 7.

Uzupełnij zdanie:

A. Z liter słowa matematyka losujemy jedną literę. Prawdopodobieństwo wylosowania samogłoski wynosi...........................

B. Z liter słowa matematyka losujemy jedną literę .Prawdopodobieństwo wylosowania litery T wynosi: ............................

C. Z liter słowa PRAWDOPODOBIEŃSTWO losujemy jedną literę. Prawdopodobieństwo wylosowania spółgłoski wynosi...............

D. Z liter słowa PRAWDOPODOBIEŃSTWO losujemy jedną literę. Prawdopodobieństwo wylosowani litery O wynosi  ..........................................

 

Zadanie 8.

 

A. Wykonaj 10 rzutów monetą. Wyniki zapisz do tabeli, a także przedstaw na planszach.

 

Wynik rzutu monetą

Wynik

 

 Orzeł

 

 

 

Reszka

 

 

Razem rzutów

 

 

Prawdopodobieństwo wyrzucenia orła wynosi: ..........................

Częstość zdarzenia wynosi ........................

 

B.  Wykonaj 10 rzutów kolorową kostką czworościenną. Wyniki ile razy kostka upadła na ścianę

z poszczególnym kolorem zapisz w tabeli.

 

 

Wynik rzutu czworościenną kostką

Razem

rzutów

Kolor

 Kolor czerwony

 

Kolor niebieski

 

 

Kolor żółty

 

 

Kolor zielony

 

Wynik

 

 

 

 

 

 

 

Prawdopodobieństwo, że kostka upadnie na ścianę żółtą wynosi: .................

Częstość zdarzenia wynosi ........................

 

 

C. Wykonaj 10 rzutów kostką do gry. Wyniki mówiące o tym ile razy wypadła na kostce określona liczba oczek zapisz w tabeli. 

 

Wynik na kostce

„1”

„2”

„3”

„4”

„5”

„6”

Razem rzutów

Wynik

Liczba wyrzuconych oczek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawdopodobieństwo, że liczba wyrzuconych oczek jest równa „3” wynosi: .................

Częstość zdarzenia wynosi ........................

 

D. W urnie znajduje się 5 kul (2 białe i 3 pomarańczowe). Wylosuj z urny 10 kul jedną po drugiej zwracając za każdym razem wylosowaną kulę do urny. Zapisz w tabeli i na planszy ile razy wyciągnąłeś kulę białą, a ile pomarańczową. (Czynność tę powtórz).

 

 


Wynik
 losowania kul

Wynik 1

Kula biała

 

Kula pomarańczowa

 

Razem losowań

 

 

 

Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej wynosi: ........................

Częstość zdarzenia wynosi ........................

 

·        Uczniowie wyjaśniają pojęcia mediany, mody. Lektor przypomina  interpretację danych statystycznych (płyta 12,10)

Zadanie 9

A. Wysokość kieszonkowego uczniów klasy III e przedstawia się następująco:

Mediana próby wynosi:

 

B. Liczba książek przeczytanych w marcu w klasie III przedstawia się następująco: 1, 2, 1, 3, 5, 2, 1, 10, 2, 3, 4, 2, 8, 3, 1, 2, 1, 7.  Moda dla podanej próby wynosi.

 

C. Diagram przedstawia oceny z matematyki uzyskane na koniec roku szkolnego przez uczniów trzeciej klasy. Średnia ocen w klasie wynosi:

 

 

 

 

 

D. Do tartaku przywieziono ścięte drzewa o długościach: 12 m, 11 m, 12,5 m, 9 m

i dwa drzewa po 10 m. Średnia długość jednego drzewa wynosi:

 

 

 

 

 

Zadanie dodatkowe: Uzupełnij zdania, odpowiednio wstawiając słowa: pewne lub niemożliwe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie zadań ograniczone jest czasowo. Nauczyciel nadzoruje nad sprawnym przebiegiem zajęć oraz pełnią role komisji sędziowskiej.

 

3. Podsumowanie lekcji. Podsumowanie punktów poszczególnych  grup,  ogłoszenie wyników, ocenienie uczniów.